บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 

About Company
 
ประวัติการดำเนินธุรกิจ
    บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด (Winimex Industry Company Limited) เป็นบริษัทของ
คนไทยที่เติบใหญ่มากว่า 2 ทศวรรษ พร้อมกับ
ความสำเร็จในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้
กับลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
บริษัทร่วมทุน
  Senka (Thailand) Co.,Ltd.
Yamamoto trading (Thailand) Co.,Ltd.
  OSIC International (Thai) Co.,Ltd.
บนเส้นทางแห่งการพัฒนา:
บทพิสูจน์ของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Related Link:


 
    พ.ศ.2522 จัดตั้งบริษัท วีนนีเม็กซ์ จำกัด ด้วยทุน
    จด
ทะเบียน4 ล้านบาท โดยการจัดจำหน่ายสีย้อมและ
    เคมีภัณฑ์  ตลอดจนเครื่องจักรสำหรับสิ่งทอ โดยเน้น
    ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก
 
 
    พ.ศ.2532   ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เซนคะ (ประเทศ
    ไทย) จำกัด กับ บริษัท Senka Corporation ประเทศ
    ญี่ปุ่น เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายสารเคมีภัณฑ์ที่ใช้
    เกี่ยวกับสิ่งทอ การทำความสะอาด สารเคลือบภาชนะ
 
 
    พ.ศ.2534  ก่อตั้งบริษัท วีนนีเม็กซ์ อุตสาหกรรม
    จำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท  เพื่อเป็น
    บริษัทหลักในการลงทุนกับบริษัทร่วมลงทุนแทน
    บริษัท  วีนนีเม็กซ์ จำกัด เดิมที่ถือหุ้นอยู่ในขณะนั้น
    พร้อมทั้งมีการขยายกิจการและลงทุนก่อสร้างห้อง
    ปฏิบัติการทดลองเคมีด้านการย้อมโดยได้รับการถ่าย
    ทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นบวกกับประสบการณ์
    ความชำนาญของคนไทย
 

    พ.ศ.2540 ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท ยามาโมโต้-
    เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท Yamamoto 
    Trading Corporation ประเทศญี่ปุ่นประกอบกิจการ
    ประเภทสีและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
    พลาสติก สิ่งทอ และสิ่งพิมพ์, สาร UV สำหรับใช้ใน
    ภาคอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัดอ่าน และวิเคราะห์
    ความเข้มของสี, เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมสีรถยนต์
    และหมึกพิมพ์ อีกทั้งซอฟท์แวร์ที่ใช้กับระบบ Computer 
    Color Matching (CCM) ที่ใช้ในการอ่านค่าวิเคราะห์
    เปรียบเทียบ และควบคุมคุณภาพของสีในอุตสาหกรรม
    ของรถยนต์ สิ่งทอ พลาสติก เป็นต้น
 


    พ.ศ.2549  ร่วมกับบริษัท Oriental Scientific 
    Instruments import and export Corp. (OSIC)
    ประเทศจีนจัดตั้งบริษัท OSIC International (THAI) 
    Co., Ltd. ขึ้นประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ตลอดจน
    พัฒนา และจัดจำหน่ายเครื่องมือและเทคโนโลยี-
    วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 
    
   
   
 
OSIC International (Thai) Co., Ltd.
www.osic.co.th
 
   
 

   
 
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION
Website:www.ecic.com

Address : 6th Fl, 77,Tun HuaSouth
Road,Sec.2, Taipei,Taiwan,106
Tel: 886-2-2706-6006
Fax: 886-2-2708-1254
 
   
 

   
 
SENKA (THAILAND) CO., LTD.
Website: www.senkajpn.com

Address:  652 Mu 2, Bangpoo
Industrial  Estate  Bangpoomai,
Amphur Muang Samutprakan10280
Thailand.
Tel: 0-2323-0926
Fax: 0-2323-0926
 
   
 

   
 
YORKSHIRE ASIA PACIFIC CO.,LTD.
Website:www.yorkshire-chem.com

Address: Flat C, 7/F Mai Shun
Industrial Building,18-24KwaiCheong
Road,Kwai Chung , N.T., Hongkong
Tel: 852-2723-1787
Fax: 852-2724-4263
 
   
 

   
 
ALLIED INDUSTRIAL CORP., LTD.
Website:www.aicgroup.com.tw

Address: 12 Th Fl, No. 76, Sec 2,
Tun-Hwa South Rd.,Taipei,Taiwan,
Roc
Tel: 886-2-27030209 (12 Lines)
Fax: 886-2-27030289
 
   
 

   
 
SUNRISE CHEM IND. CO., LTD
Website:www.sunrise-oba.com

Address: 4/F, No 17, Sec03, Min
Sheng E.Road,Taipei,Taiwan,R.O.C. 
Tel: 886-2-2502-8811 
Fax: 886-2-2506-0050
 
    Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 294