บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
               


Acid Dyestuff
Direct Dyestuff
Disperse Dyestuff
OBA Dyestuff
Reactive Dyestuff

 

ชนิดของสีย้อม: สีสำหรับเส้นใย
Cellulose(เส้นใยธรรมชาติ)

หัวข้อกลุ่มสี: Everdirect

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMeterials:
เส้นใยฝ้ายและเส้นใยเรยอน

วิธีการใช้งาน Application method:Exhaustion,Continuous
methods
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด Properties:
มีสีให้เลือกครบทุก Shade สีที่ต้องการสามารถ
ทนความร้อน สูงๆ ในการทำ process ย้อม
เส้นใยผสม เช่น ผ้า T/C ในขั้นตอน การย้อม
แบบ One Bath One Step ได้, Light fastness
สูง, สามารถทน chlorine ได้ดี, สามารถลด
ปัญหาการเคลื่อนตัว ของสี ในการย้อมแบบ
Continuous ได้ดี (Low migration)

ผู้ผลิต Supplier:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลกมี
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมาก
ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความ
สม่ำเสมอสูงมาก
  มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001:เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต,
QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ
อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม,ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม,
OHSAS
18001:
ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
สุขภาพ,ETAD: เป็นใบการันตีถึง
การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและ
สาร
พิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์
และ RoHs: เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตราย
ในกระบวนการผลิต

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 304