บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
       
Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

 

 
  ชนิดของสีย้อม: สีแอสิด
 
  หัวข้อกลุ่มสี: Everacid-A
 
  ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
ไนลอน และสีบางรายการ สามารถใช้
ย้อม กับเส้นใยไหมหรือ เส้นใยขน
สัตว์ (Wool) ได้
                            
   
  วิธีการใช้งาน Application method:Exhaustion,Continuous
or Printing methods
 
 
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เหมาะสำหรับ Pale shade และคุณสมบัติเรื่อง Levelling, Migration, Light Fastness ดีเยี่ยม
 
ผู้ผลิต Supplier:

Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก
มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมาก
ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความ
สม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, 
QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ
อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม, ISO 14001: ควบคุมเรื่องการ
ผลิตสินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, 
OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD: เอกสาร
รับรองถึงการเป็นสมาชิกของสมาคม
สิ่งแวดล้อม และสารพิษของผู้ผลิตสีและสาร
ประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs: เรื่องการควบคุม
สารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต
 

 


   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 341