บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
 
   

ชนิดของสีย้อม: เคมีปิดผิวหลังชุบสี
ของ
ลูมิเนียมอะโนไดซ์

หัวข้อกลุ่มสี:
Everanod SA

ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
อลูมิเนียมอะโนไดซ์ทุกประเภท
วิธีการใช้งาน Application
method:
 จุ่มในน้ำที่ผสมเคมีที่อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียสขึ้นไปเพียง 10 นาที
 
  
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
 
เคมีปิดผิว (Sealing) ที่สามารถทำได้
ตั้งแต่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทำให้
ประหยัดพลังงานได้มาก และมีคุณสมบัติ
เรื่องการทนต่อกรดและด่างได้ดีมาก
ละลายง่าย และมีความคงทนต่อการเสื่อม
สูงหลังจากละลายน้ำทิ้งไว้ รวมทั้งเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆ
ในงานผลิตสินค้าส่งออกได้
ผู้ผลิต Supplier:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของ
โลกมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ที่สูงมาก ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อ
ล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate: 
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพ
การผลิต, QC 080000: เรื่องการ
ควบคุมสารประกอบอันตรายและผลิต
สินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,
ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม,
 
OHSAS 18001: ควบคุมเรื่อง
มาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิต 
และสุขภาพ, ETAD:
เป็นใบการันตีถึง
การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อม
และสาร
พิษของผู้ผลิตสีและ
สารประกอบปิ๊กเม้นท์ และ RoHs:
เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายใน
กระบวนการผลิต
 
   

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 369