close-up-hands-holding-color-palette
บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์
สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณค่า
ก้าวล้ำนำหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง"
บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์
สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณค่า
ก้าวล้ำนำหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง"
บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์
สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณค่า
ก้าวล้ำนำหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง"

บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์

สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา