About Us เกี่ยวกับเรา

ประวัติการดำเนินธุรกิจ

บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด (Winimex Industry Company Limited) เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบใหญ่มากว่า 2 ทศวรรษ พร้อมกับความสำเร็จในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้ กับลูกค้าด้วยดีเสมอมา

บริษัทฯ ร่วมทุน

Senka (Thailand) Co.,Ltd.
Yamamoto trading (Thailand) Co.,Ltd.
OSIC International (Thai) Co.,Ltd.

บนเส้นทางแห่งการพัฒนา บทพิสูจน์ของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พ.ศ.2522

จัดตั้งบริษัท วีนนีเม็กซ์ จำกัด ด้วยทุน จดทะเบียน4 ล้านบาท
โดยการจัดจำหน่ายสีย้อม และเคมีภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องจักรสำหรับสิ่งทอ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก


พ.ศ.2532

ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เซนคะ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท Senka Corporation ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายสารเคมีภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งทอ การทำความสะอาด สารเคลือบภาชนะ


พ.ศ.2534

ก่อตั้งบริษัท วีนนีเม็กซ์ อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื่อเป็น บริษัทหลักในการลงทุนกับบริษัทร่วมลงทุนแทน
บริษัท วีนนีเม็กซ์ จำกัด เดิมที่ถือหุ้นอยู่ในขณะนั้น พร้อมทั้งมีการขยายกิจการและลงทุนก่อสร้างห้อง
ปฏิบัติการทดลองเคมีด้านการย้อมโดยได้รับการถ่าย ทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นบวกกับ
ประสบการณ์ความชำนาญของคนไทย


พ.ศ.2540

ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท ยามาโมโต้-เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท Yamamoto Trading Corporation ประเทศญี่ปุ่น
ประกอบกิจการประเภทสีและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ พลาสติก สิ่งทอ และสิ่งพิมพ์, สาร UV สำหรับใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัดอ่าน และวิเคราะห์ความเข้มของสี, เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมสีรถยนต์ และหมึกพิมพ์
อีกทั้งซอฟท์แวร์ที่ใช้กับระบบ ComputerColor Matching (CCM) ที่ใช้ในการอ่านค่าวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และควบคุมคุณภาพของสีในอุตสาหกรรมของรถยนต์ สิ่งทอ พลาสติก เป็นต้น


พ.ศ.2549

ร่วมกับบริษัท Oriental Scientific Instruments import and export Corp. (OSIC)
ประเทศจีนจัดตั้งบริษัท OSIC International (THAI) Co., Ltd. ขึ้นประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ตลอดจน
พัฒนา และจัดจำหน่ายเครื่องมือและเทคโนโลยี-วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงให้บริการที่เกี่ยวข้อง